Vào tháng 5 năm 2017, Ủy viên Hội đồng Thành phố Oliver Schruoffeneger đã thành lập đơn vị nhân viên Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (SBNE). Mục đích là thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc thông qua việc hình thành và khởi xướng các chiến lược, dự án và sự kiện giáo dục bền vững. SBNE thúc đẩy các sáng kiến của học khu và các tác nhân cam kết. Nó thông báo, mạng lưới và làm cho cam kết địa phương và toàn cầu trở nên rõ ràng. Từ tháng 11/2021, đơn vị cán bộ được phân công về HĐND thành phố cấp huyện thuộc Sở Trật tự, Môi trường, Đường giao thông và Không gian xanh.

(Nguồn: SBNE)